PSI 511 Avrupa Birlii: Bütünleme ve Genileme

2021-2022 Güz Dönemi

Doç. Dr. Gökhan Akemsettinolu

Siyaset Bilimi ve Uluslararas覺 襤likiler Bölümü

Çankaya Üniversitesi                                                                             

Ders Saatleri / Yeri: Sal覺 18.00 - 20.50 / A - 426

Ofis Saatleri / Yeri:  Çaramba ve Perembe 14.20 - 15.10 (Merkez Kampüs) / K - 414 ve Randevu ile (gokhana@cankaya.edu.tr)

Dersin Web Sayfas覺: https://psi511.cankaya.edu.tr

Dersin Tan覺m覺

Bu yüksek lisans dersinin konusu, Avrupa Birlii'nin bütünleme yap覺s覺 ve dinamikleri ile genileme süreci hakk覺ndad覺r. Dolay覺s覺yla ders, bütünleme ve genileme olmak üzere iki bölümde incelenecektir. Birinci bölümde, Avrupa bütünleme düüncesinin tarihi kökleri arat覺r覺lacak, 襤kinci Dünya Sava覺'ndan Avrupa Topluluu'nun kuruluuna kadar olan dönem incelenecektir. 襤lk bölümde ayr覺ca bütünleme teorileri, bütünlemeyi haz覺rlayan antlama süreci ile bütünlemenin temel yap覺s覺n覺 oluturan kurumsal unsurlar aç覺klanacakt覺r. Bu bölümde ayr覺ca Avrupa Birlii'nin Ortak D覺 ve Güvenlik Politikas覺 ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikas覺 hakk覺nda ayr覺nt覺l覺 bilgi verilecektir. Dersin ikinci bölümü genileme konusundad覺r. Bu bölümde, AB genileme süreci teorik ve kar覺lat覺rmal覺 olarak incelenecek, genileme dalgalar覺 aç覺klanacakt覺r.  Dersin son bölümünde, AB'nin bir aktör olarak, dünya siyaseti içindeki yeri tart覺覺lacak, demokrasi ve meruiyet konular覺 aç覺klanacak, böylece Avrupa bütünlemesi ve Avrupa Birlii anla覺lmaya çal覺覺lacakt覺r.   

Dersin Koullar覺

Bu derste örencilerden ders materyallerini okuyarak derste yap覺lacak olan tart覺malara aktif olarak kat覺lmalar覺 beklenmektedir. Avrupa Birlii, güncel bir konu olduundan ve Türk D覺 Politikas覺 içinde oldukça önemli bir yere sahip olduundan, Avrupa Birlii'nin temel yap覺s覺n覺 anlaman覺n yan覺s覺ra güncel konularla ilgili tart覺malar, dersin ana temas覺n覺 oluturacakt覺r. Dönem içinde örencilerden bir ödev haz覺rlamalar覺 ve sonra da onu sunmalar覺 istenecektir. Dönem sonunda bir final s覺nav覺 yap覺lacakt覺r. Örenciler final s覺nav覺nda zorunlu okuma materyallerinden, ders notlar覺ndan ve s覺n覺f içinde yap覺lan tart覺malardan sorumlu olacaklard覺r. Derse kat覺l覺m zorunlu olduundan, örencilerden derslerin en az % 70'ine kat覺lmalar覺 beklenmektedir.

Ödev

Örencilerden, Avrupa bütünleme süreci veya Avrupa Birlii ile ilgili, ders program覺nda belirtilen müfredata uygun olarak seçtikleri bir konu hakk覺nda - akademik arat覺rma kurallar覺na uygun olarak - bir ödev haz覺rlamalar覺 istenecektir. Örenciler ödev konular覺n覺 tespit ettikten (ve benden onay ald覺ktan) sonra, 30 sayfay覺 geçmeyecek ekilde haz覺rlayacaklar覺 ödevlerini en geç 4 Ocak 2022 tarihinde yaz覺l覺 olarak teslim edeceklerdir. Ödevlerin sunum tarihleriyle ilgili bilgi, derse kat覺lanlar覺n tam say覺s覺 belli olduktan sonra belirlenerek, dersin web sayfas覺ndan duyurulacakt覺r.

Okuma Materyalleri

Zorunlu Okuma Materyalleri

John McCormick. Avrupa Birlii Siyaseti. Adres Yay覺nlar覺, 2015.      

Günuur, Haluk. Avrupa Birlii. Avrupa Ekonomik Dan覺ma Merkezi Yay覺n覺, Bilim Serisi – 8, Ankara, 2014.

Özdemir, Haluk. Avrupa Mant覺覺, Avrupa Bütünlemesinin Teori ve Dinamikleri. Boaziçi Ü. Yay覺nevi, 2012.

Dier Yard覺mc覺 Materyaller

Karluk, R覺dvan. Avrupa Birlii, Kuruluu, Gelimesi, Genilemesi, Kurumlar覺. 11 Bask覺, Beta, 襤stanbul, 2014

Özsunay, Ergun. Avrupa Birlii Hukuku ve Türkiye-AB 襤likileri, Vedat Kitapç覺l覺k, 襤stanbul, 2015

Akçay, Belgin ve 襤lke Göçmen. Avrupa Birlii, Traihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Bask覺, Seçkin,                 Ankara, 2014.

Keskin, Hakan. Mitos'tan Lizbon'a Avrupa Birlii El Kitab覺, Seçkin, Ankara, 2014.

Deerlendirme

Ödev ve Sunum    % 50 (Ödev % 30; Sunum % 20)

Final                    % 50

Ders Plan覺

Giri ve Bütünlemenin Tan覺m覺 (2 Hafta)

 (Özdemir, s. 32 - 51)

 

Bütünlemenin Tan覺m覺 ve Aamalar覺

Devletlerin Bütünlemeye Gitme Sebepleri

Avrupa ve Avrupa Projesi Nedir?

 

Avrupa Birliinin Tarihsel Geliimi (2 Hafta)

(Günuur, s. 29 – 97 ve McCormick, s. 69 - 151)

 

襤kinci Dünya Sava覺'ndan Sonra Avrupa                                     

Avrupa Bütünleme Sürecini Haz覺rlayan Olaylar

Avrupa Hareketinin K覺sa Tarihi Geliimi

                               

Avrupa Bütünlemesinin Teorik Yap覺s覺 (2 Hafta)

(Özdemir, s. 51 - 116)

 

Bal覺ca Bütünleme Teorileri

Teorilerin Topluluun Ortaya Ç覺k覺覺ndaki Etkileri

Genel Teorik Deerlendirme              

 

Avrupa Birlii’nin Kurumsal Yap覺s覺 (2 Hafta)

 (Özdemir, s. 199 - 253 ve Günuur, s. 204 - 290)

                                               

Kurumsal Tasar覺m Mant覺覺

Kurumsal Yap覺 ve Kurumlararas覺 Denge

Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birlii Konseyi (Bakanlar Konseyi) 

Avrupa Adalet Divan覺, Avrupa Merkez Bankas覺, Avrupa Say覺tay覺

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Avrupa Bölgeler Komitesi

Avrupa Birlii’nin Karar Alma Mekanizmas覺

 

Bütünlemenin Temel Dinamikleri: Derinleme ve Genileme (4 Hafta)

(Özdemir, s. 310 - 380 ve Günuur, s. 101 - 170)

 

Bütünlemenin Dinamik Süreci

Derinleme ve Derinlemenin Dalgalar覺 (Antlamalar)

Ekonomik Birlikten Siyasal Birlii Doru Önemli Gelimeler

Ortak D覺 ve Güvenlik Politikas覺 ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikas覺

Genilemenin Hukuksal ve Teorik Altyap覺s覺

Kat覺l覺m覺n Koullar覺 ve Yöntemi

Genileme Dalgalar覺 ve Genileme Süreci

Bütünlemenin Temel Dinamikleri Konusunda Genel Deerlendirme

               

Avrupa Birlii’nde Egemenlik, Meruiyet ve Kimlik Tart覺malar覺 (1 Hafta)

(Özdemir, s. 380 - 409)

 

Bir Aktör Olarak AB

Yeni Avrupa Düzeni

AB'nin Meruiyeti ve Demokrasi Sorunu

 

AB’nin Gelecei ve Genel Deerlendirme (1 Hafta)

(Tart覺ma Oturumu)