Dersin Tan覺m覺

Bu yüksek lisans dersinin konusu, Avrupa Birlii’nin bütünleme yap覺s覺 ve dinamikleri ile genileme süreci hakk覺ndad覺r. Dolay覺s覺yla ders, bütünleme ve genileme olmak üzere iki bölümde incelenecektir. Birinci bölümde, Avrupa Bütünleme düüncesinin tarihi kökleri arat覺r覺lacak, 襤kinci Dünya Sava覺’ndan Avrupa Topluluu’nun kuruluuna kadar olan dönem incelenecektir. 襤lk bölümde ayr覺ca bütünleme teorileri, bütünlemeyi haz覺rlayan antlama süreci ile bütünlemenin temel yap覺s覺n覺 oluturan kurumsal unsurlar aç覺klanacakt覺r. Bu bölümde ayr覺ca Avrupa Birlii'nin Ortak D覺 ve Güvenlik Politikas覺 ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikas覺 hakk覺nda da bilgi verilecektir. Dersin ikinci bölümü genileme konusundad覺r. Bu bölümde, AB genileme süreci teorik ve kar覺lat覺rmal覺 olarak incelenecek, genileme dalgalar覺 aç覺klanacakt覺r. Dersin son bölümünde, AB’nin bir aktör olarak, dünya siyaseti içindeki yeri tart覺覺lacak, demokrasi ve meruiyet konular覺 aç覺klanacak, böylece Avrupa bütünlemesi ve Avrupa Birlii anla覺lmaya çal覺覺lacakt覺r.